Formularz kontaktowy

Szukasz ubezpieczenia dla siebie?
Wypełnij krótki formularz - nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Imie


Numer telefonu


Kontakt
Szybki kontakt

Co musisz wiedzieć o cesji ubezpieczenia mieszkania?

ubezpieczenie mieszkaniaObecnie zakup nieruchomości – domu lub mieszkania  – często wiąże się z wzięciem kredytu od banku. Banki, udzielając kredytu hipotecznego, oprócz zabezpieczenia w postaci hipoteki stosują również cesję umowy ubezpieczenia mieszkania, dzięki któremu przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia odbywa się na bank, który jest censjonariuszem. Kredytobiorca, czyli cedent, wcześniej musi ubezpieczyć mieszkanie lub dom, na który bierze kredyt hipoteczny.

ubezpieczenie mieszkania

Cesja ubezpieczeniowa jest zabezpieczeniem dla banku w kwestii spłaty kredytu hipotecznego. Załóżmy, że dane mieszkanie zostało uszkodzone w wypadku zdarzenia losowego, np. pożaru. Ubezpieczyciel najpierw przechodzi z ubezpieczonym normalną procedurę likwidacji szkody, aż do momentu ustalenia kwoty odszkodowania. Wtedy ubezpieczyciel zwraca się z zapytaniem do banku, czy może osobie ubezpieczonej wypłacić odszkodowanie za straty poniesione w wyniku zdarzenia losowego. Z punktu widzenia prawa takie zapytanie nie jest konieczne, skoro to bank jest uprawniony do otrzymywania odszkodowań, ale ubezpieczyciel przeważnie wtedy nie dysponuje jeszcze właściwym numerem konta bankowego, na które miałyby zostać przelane pieniądze z odszkodowania. Bank nie będzie mieć nic przeciwko wypłacie świadczenia pieniężnego ubezpieczonemu, jeżeli nie zalega on bankowi ze spłatą kredytu hipotecznego. Jeśli jednak kredytobiorca zalega ze spłatą należności bankowi, wtedy ubezpieczyciel przelewa pieniądze nie osobie ubezpieczonej, ale bankowi, który otrzymane pieniądze traktuje jako kwotę na poczet powstałego przeterminowanego zadłużenia. Czasami też banki w zależności od wysokości szkody decydują o tym, czy pobiorą całą kwotę odszkodowania, czy też całość lub część pozostawią do dyspozycji kredytobiorcy. Zwykle wtedy próg wysokości szkody zostaje już wcześniej określony.

Banki często u nich oferują zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości przy podpisywaniu umowy o kredyt hipoteczny, jednak przeważnie jest to nieopłacalne dla osoby ubezpieczającej się. Dla banku najważniejsze jest ubezpieczenie konstrukcji domu lub mieszkania, nie interesują go ruchomości kredytobiorcy, więc przeważnie tylko pierwsza opcja polisy jest oferowana kredytobiorcy. Lepiej zorientować się w ofertach prywatnych ubezpieczycieli. W sytuacji niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia nieruchomości z cesją, bank może wypowiedzieć umowę kredytową. Ogólnie nie wszystkie banki wymagają potwierdzenia cesji na swoich dokumentach, często wystarczy pracownikowi banku przedłożyć oryginał ubezpieczenia mieszkania z zaznaczeniem, że u ubezpieczyciela została dokonana cesja na bank.

Ogólnie przedmiotem cesji może być każda wierzytelność, która może ulec zbyciu i która przed zawarciem umowy o cesji nie przysługiwała osobie trzeciej względem cedenta.